TEGNOLOGIE SIVIEL

In Graad 8 en 9 spandeer die leerders een kwartaal in die Siviele Tegnologie sentrum om ‘n oorsig oor die vakgebied te kry en al die veiligheids aspekte deeglik te behandel. Dit gee aan hulle die basis om aan die einde van graad 9 hul vakkeuse te maak tussen Meganies, Elektries en Siviele Tegnologie.

HTS John Vorster beskik oor ‘n uitstekend ingerigte Siviele Sentrum met ‘n groot aantal werkstasies, verskeie houtbewerkings masjiene, alle nodige boutoerusting en ‘n aparte gebou met alle siviele dienste, vaste meublement en pypwerk om die leerders in die vakgebied op te lei.  Veiligheidmaatreëls op  die gereedskap is van die uiterste belang.

Die vakgebied Siviele Tegnologie by HTS John Vorster van graad 10 tot graad 12 bestaan uit 3 spesialis areas naamlik:

 • Siviele Konstruksie,
 • Houtbewerking en
 • Siviele dienste.

In die area Siviele Konstruksie word daar  in die algemeen na boukonstruksie gekyk. Dit handel oor die…

 • Veiligheid op bouterrein
 • Grawe van fondasies
 • Skoonmaak van die bouterrein
 • Oprig van binne- en buite mure
 • Dakkonstruksie en
 • Dakbedekking.

Daar word ook baie gelet op

 • Boukoste berekeninge
 • Die tekening van bouplanne, en
 • Deursnee aansigte

In die area Houtbewerking word gekyk na alle belangrike aspekte waar hout ‘n rol speel in die boubedryf.

In die area Siviele Dienste word gekyk na alle afdelings wat te doen het met  Loodgieterswerk en die uitlê van rioolstelsels.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel

 • Die installering van munisipale waterstelsels
 • Die oprig van warm en kouewater pypsstelsels
 • Die installering en werking van hoë en lae druk geysers, met en sonder die solar stelsel.

Die landmeter word prakties in die leerareas Siviele Tegnologie Konstruksie en Siviele Dienste gebruik om al die installasies en uitgrawings uit te merk. Leerders word geleer om apparaat presies op te stel, sodat akkurate lesings verkry kan word. Horisontale en vertikale afstande tussen gegewe punte word bepaal met groot presisie. Hulle word ook geleer om hellings te bepaal waar  gronduitgrawings gaan plaasvind en waar fondasies uitgemerk gaan word.

By HTS John Vorster word in al drie die tegniese spesialis areas gekyk na Toegepaste Meganika (wat die wiskundige komponent is) en Grafiese Kommunikasie:

 • Toegepaste Meganika berei ‘n leerder voor om in enige van die drie leerareas akkurate berekeninge te maak: Hoeveelheids- en kosteberekeninge is een van die hoof komponente. In die afdeling bied ons die leerder ‘n voorsmakie vir die beroepsrigting Siviele Ingenieur en bourekenaar. Leerders kry die geleentheid om ‘n volledige behoefte bepaling uit te werk  vir ‘n nuwe gebou of woning.
 • In Siviele Konstruksie word leerders geleer om hoeveelhede van boumateriale uit te werk. Daar word gefokus op die hoeveelheid materiaal benodig vir betonfondasies, stene benodig vir mure, staalwapening in vloere, vogweerlae, vensters , deure , dakbedekking en vloeroppervlaktes.
 • In Siviele Dienste word daar van leerders verwag om hoeveelheidberekening te maak van lengtes dreinpype, dreinpypkoppelings, koue en warmwater pype met die regte koppelings en die volume was- en gryswater.
 • In Houtbewerking word daar gelet op die berekening van oppervlakte vir houtvloere en plafonne. Daar word ook gelet op die kosteberekeninge en hoeveelheidsberekeninge  van lengtes van dakkap onderdele, houtdeure en vensters, vloerlyste en dele van kombuiskaste.
 • Grafiese kommunikasie behels die teken van bouplanne, snitaansigte asook grond- en terrein planne as deel van die ontwerp proses. Voordat enige praktiese taak uit gevoer kan word moet die nodige tekeninge in gehandig word vir goedkeuring by die onderwyser, wat dan saam met die leerder, die nodige verbeteringe aanbring vir ‘n suksesvolle eindproduk.
 • Rekenaar tekeninge maak ook deel uit van die opleiding om leerders beter voor te berei vir die industrie. Leerders gaan in die toekoms hul  finale werkstekeninge op ‘n rekenaar tekenprogram doen aanvullend tot die hand tekeninge.