JUNIOR FASE (GRAAD 8 EN 9)

 

Basiese handvaardighede word ontwikkel geduende die Junior Fase en leerders wissel tussen verskillende werksentra.  Sodoende kry leeders blootstelling aan alle tegnologievakke sodat sinvolle keuse gemaak kan word vir Gr.10.

 

Leerareas en vakprogramme fokus daarop dat die leerders die volgende kritiese uitkomste bemeester binne die raamwerk van die tegnologieveld: kommunikasie, probleemoplossing, samewerking, beplanning, organisasie, kreatiewe denke, selfvertroue, navorsing, tegnologiese vaardighede, naastediens en geestelike weerbaarheid.

 

Verder en uiters noodsaaklik, is die feit dat daar in drie leerareas, te wete Wiskundige Wetenskappe, Natuurwetenskappe en Tegnologie, meer gespesialiseerde en uitgebreide onderrig en opleiding gegee word.

 

Die rede daarvoor is om die oorbrugging na die gespesialiseerde Tegnologiese Studierigting in Grade 10, 11 en 12, glad te laat verloop soos vereis deur die nuwe Verdere-onderwys-en-opleidingsband.

 

Die grondslag vir die Tegnologierigtings word in Grade 8 en 9 gelê met verkennende blootstelling oor al drie die rigtings in die vakprogram, INLEIDENDE INGENIEURSTUDIE. Behalwe teoretiese onderrig met toegepaste Wiskunde en Natuurwetenskap as basis, word ook praktiese opleiding gegee met die klem op die bemeestering van tegniese vaardighede.

 

Slegs HTS John Vorster bied hierdie noodsaaklike gespesialiseerde blootstelling in grade 8 en 9.

LEERAREAS IN GRAAD 8 EN 9

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Kuns & Kultuur
 • Tegnologie
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp (Tegniese Tekeninge)
 • Inleidende Ingenieurstudie
 • Rekenaargeletterdheid